Gezien de omvang van onze vereniging kan het bijna niet anders dat onze scholen af en toe te maken krijgen met ontevreden ouders en/of leerlingen die een klacht willen indienen. Het uitgangspunt is dat klachten in de eerste plaats op de school zelf worden opgelost. In de meeste gevallen kunnen klachten gelukkig in overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze worden afgehandeld. Open en wederzijdse communicatie helpt daar vaak bij.

In een enkel geval wordt op de school helaas geen oplossing bereikt en wordt het geschil voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Mocht u een klacht willen indienen over het gedrag van medewerkers van CVO of beslissingen van personeel, directie of bevoegd gezag, dan kunt u terecht bij deze klachtencommissie.

Redenen voor het indienen van een klacht kunnen onder meer zijn:

a. seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag;

b. agressie en geweld: psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen;

c. discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren;

d. pesten: het herhaalde en onredelijke gedrag dat tegen een persoon of groep is gericht die niet meer in staat is (zijn) zichzelf te verdedigen en welk gedrag een risico oplevert voor de gezondheid en veiligheid. Pesten is pesten wanneer het slachtoffer het als pesten ervaart.

Uw klacht dient in ieder geval te vermelden:

a. de dagtekening;
b. een beknopte en feitelijke omschrijving van de klacht;
c. de naam en adresgegevens van de klager;
d. de naam van de aangeklaagde en school;
e. de eventueel ter zake door de klager ondernomen stappen en daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken.

Meer informatie vindt u in de Klachtenregeling van CVO. Zie het grijze blok op deze pagina of het tabblad Documenten.

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
T 070-3861697
E info@gcbo.nl
W www.gcbo.nl

Vertrouwenspersonen CVO
De externe gecertificeerde vertrouwenspersonen van CVO zijn mevrouw Carin Naber Van Halm en de heer Peter van Alten.
Peter van Alten: telefonisch te bereiken op 06 22 92 44 22 en per e-mail op info@vanaltenjuridischadvies.nl
Carin Naber van Halm: telefonisch te bereiken op 06 45 37 88 62 en per e-mail op info@nabervanhalm-consultancy.nl

Documenten

CVO Integriteitscode (pdf) CVO Klachtenregeling (pdf) CVO Klokkenluidersregeling Versie 2022 (pdf)