Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Vijf pijlers van CVO

Home Over CVO Beleid en strategie Vijf pijlers van CVO

Vijf pijlers van CVO

In 2018 hebben wij onze wens van onderwijs voor het leven en kernwaarden uitgewerkt vijf pijlers – we noemden ze ‘streefbeelden’ – voor de gerichtheid en inrichting van ons onderwijs en ons gedrag. Ze vormen de basis voor de gesprekken die we met elkaar voeren over de wijze waarop wij dagelijks werken aan onderwijs voor het leven en onze omgang met elkaar. Elke scholengroep en elk school heeft onze kernwaarden en pijlers vertaald, zowel voor de eigen groep als voor de afzonderlijke scholen. Zo sluiten ze aan op de specifieke context, de ontwikkelingsfase van de school en de behoefte van de leerlingen. Door onze kernwaarden en pijlers de leidraad te laten zijn voor een afgewogen eigen invulling, bevorderen wij de open dialoog binnen CVO over goed onderwijs en de diversiteit van onze scholen.

Deze vijf pijlers hebben we op onderdelen geactualiseerd:

Goed onderwijs voor het leven

Onze brede visie op onderwijs

Wij streven naar een betekenisvolle tijd op school. Wij zijn trots op iedere leerling die met de juiste kwalificatie uitstroomt als gevolg van ons gedegen onderwijs en in staat is om verbinding met de omgeving betekenis te geven aan het leven. Belangrijk elementen daarvan zijn de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid, waar elke school op passende wijze extra aandacht aan besteedt.

We vinden het cruciaal dat onze leerlingen door de inhoud en inrichting van ons onderwijs gelijke kansen krijgen en bieden daarbij méér dan cognitieve kennis en vaardigheden. Ook socialisatie en persoonsvorming zijn speerpunten van onze begeleiding richting het leven tijdens en na de school.

Natuurlijk leiden wij op voor een diploma en dat doen wij professioneel. Wij streven de hoogste kwaliteit na. Ook bereiden wij onze leerlingen voor op een betekenisvolle rol in de samenleving, als zelfstandige individuen in een waarde(n)vol netwerk. Wij stimuleren onze leerlingen om steeds meer de regie te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsprocessen en hun plaats in het geheel te vinden. Dat biedt hun de ideale springplank naar de maatschappij.

Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

Onze opdracht om steeds kansen voor vernieuwingen te onderzoeken

De wereld verandert en wij veranderen ook. Ontwikkelingen in technologie, wetenschap en communicatie volgen elkaar razendsnel op en duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij zijn op de hoogte van nieuwe kennis, onderzoeken en ontwikkelingen. Wij weten welke vaardigheden tegenwoordig en straks nodig zijn. Dit alles passen wij toe in het onderwijs. Wij tonen lef, leiderschap en ondernemerschap in het innoveren van ons onderwijs en werken hierin samen binnen onder meer een eigen CVO Academie, waarbinnen al onze medewerkers zich verder kunnen bekwamen op het gebied van nieuwe kennis en pedagogische en didactische vaardigheden. Dit leidt tot meer kennisgedreven onderwijs en biedt ruimte voor baanbrekende vernieuwingen. Daarmee spelen wij actief en enthousiast in op de veranderingen, waardoor ons onderwijsaanbod qua vorm en inhoud bij de tijd is.Wij doen recht aan individuele verschillen tussen leerlingen door meer maatwerk in onderwijs en niveau. Zo werken we aan inclusiever onderwijs. Tot slot verbinden wij ons onderwijs sterk met de maatschappelijke realiteit. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op een veranderende rol in een veranderende en pluriforme samenleving.

Inclusieve identiteit en ontmoeting

Scholen zijn een open en toegankelijke leergemeenschap voor ieder die achter onze onderwijsvisie staat

Ons onderwijs draagt bij aan de sociale en persoonlijke vorming van jonge mensen. Onze scholen zijn open gemeenschappen. Waar onze waarden hun wortels hebben in een de christelijke traditie, zijn zij in hun uitwerking inclusief. We zorgen actief voor de onderlinge sociale veiligheid. De ontmoeting is de basis, dat voel je als je binnenkomt. Dit sluit aan bij de brede diversiteit in Rotterdam en omgeving.

Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs de ontmoeting over de grenzen van die verschillende achtergronden heen. In plaats van polarisatie kiezen we voor verbinding. We koesteren de gedeelde waarden onder deze ontmoetingen en die geven wij graag door, inclusief de kracht van de goede dialoog, waardevolle verhalen, rituelen en vieringen.

Onze leerlingen weten zich nu en later een onderdeel van een inclusieve wereld waarin ze zich actief manifesteren, respectvol rekening houdend met de ander en verantwoordelijkheid nemend voor de wereld van nu en van de toekomst.

Professioneel, lerend en nieuwsgierig

Wij zoeken kansen onszelf te verbeteren

Wij geven niet alleen les maar zijn zelf ook een lerende organisatie. De professionele ontwikkeling van onze medewerkers en hun welzijn staat centraal. Leraren, ondersteunend personeel en stafmedewerkers zijn allemaal professionals die nieuwsgierig zijn en elke dag willen leren.

We bevorderen steeds de samenhang tussen kennisvergaring, innovatie en professionalisering. Door onze krachten slim te bundelen, halen wij meerwaarde uit gezamenlijke initiatieven op scholen en binnen teams. Wij werken samen, binnen alle geledingen van onze vereniging.

Dit maakt dat wij vol vertrouwen kunnen staan voor ons onderwijs. Individueel en als groep tonen wij eigenaarschap en leiderschap. We verantwoorden onze beslissingen en acties zowel intern als extern eenduidig en transparant. Gezamenlijke vraagstukken pakken wij met belanghebbenden binnen en buiten CVO gezamenlijk op. Wij waarderen verschillen: dit maakt onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn autonomie en professionaliteit met elkaar in balans.

Met plezier samen sterk

Slim samenwerkende groepen van scholen die samen het onderwijs organiseren en (laten) ondersteunen

Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Met gedrevenheid, plezier en professionaliteit streven wij er elke dag naar om onze leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk onderwijs te bieden. Ook willen we als CVO een betrokken werkgever zijn voor onze medewerkers.

Leerlingen en hun ouders weten ons enthousiasme te waarderen en onze scholen staan bekend als een fijne plek om te leren en te werken. Iedereen draagt bij vanuit zijn eigen unieke kennis, ervaringen en ideeën, ook ouders en leerlingen worden hiertoe actief uitgenodigd. Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking in krachtige teams, onderling en met anderen in ons netwerk. Uitdagingen en ‘good practices’ delen we met elkaar. Successen vieren we met elkaar.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies