Het strategisch beleid van CVO Rotterdam komt tot stand in overleg met interne belanghebbenden en wordt mede ingegeven door plaatselijke, regionale en landelijke ontwikkelingen. CVO anticipeert op deze ontwikkelingen, implementeert relevante zaken die daar rijp voor zijn en schroomt tegelijkertijd niet - wanneer dat nodig is - haar eigen standpunten uit te dragen en haar eigen beleid te ontwikkelen.

We werken nauw samen met andere schoolbesturen en partners in Rotterdam en omgeving, bijvoorbeeld om te komen tot een duale docentopleiding. Ook levert CVO - gevraagd en ongevraagd - een bijdrage aan landelijke en regionale politieke initiatieven.

CVO behoort tot de grotere schoolbesturen van Nederland. Deze schaalgrootte brengt kansen en verantwoordelijkheden met zich mee. We zijn in staat om beleidsmatige kracht te ontwikkelen en onderwijs te realiseren op kleinschalige vestigingen, passend bij het type onderwijs en het type leerlingen.

CVO beleidsterreinen

Onze jaarlijkse beleidscyclus omvat de CVO-beleidsterreinen Leerlingen, Onderwijs & Kwaliteitsbeleid, Strategisch beleid, Identiteit, Huisvesting, Personeelsbeleid, Financiën en PR & Communicatie. Voor elk van deze beleidsterreinen zijn kaderstellende meerjarendoelstellingen vastgesteld. Elke scholengroep heeft de ruimte om binnen die gemeenschappelijke kaderstelling te komen tot de schoolspecifieke invulling. Immers, niet één vestiging van onze scholen is hetzelfde en we leggen eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie.