Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Column GMR-voorzitter Wim van der Welle

Home Nieuws Oktober 2022 Column GMR-voorzitter Wim van der Welle

De nieuwe CAO en de rol van de (G)MR in de uitvoering.

Net voor de afgelopen zomervakantie is de nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs (CAO VO) 2022-2023 definitief geworden. Wim van der Welle, voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CVO, licht enkele highlights toe en geeft aan wat de GMR bijdraagt aan de uitvoering.

Wat speelt er? De vakbonden en VO-raad hebben negen maanden gedaan over een nieuwe CAO. Na deze maanden bleken de bonden en VO-raad een ander beeld te hebben bij de eerder opgestelde compromistekst – het onderhandelaarsakkoord – van 22 juni 2022. Daardoor is de definitieve CAO-tekst pas op 30 september gepubliceerd.

Complexe onderhandelingen

Aangezien er voor het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) een aparte CAO is, terwijl er wel sprake is van gelijke salarisschalen, wordt het onderhandelen in twee overleggroepen alleen maar complexer.

Zo is er in de nieuwe CAO ouderschapsverlof voor de eerste vier levensjaren van het kind opgenomen. Voor het po is dit een vooruitgang, maar voor het vo een achteruitgang, want dit was in vorige CAO’s de eerste acht levensjaren. Een overgangsregeling was niet opgenomen. Als je dus wacht tot je kind naar de basisschool gaat om zo minder buitenschoolse opvang te hoeven te betalen, is dit een probleem.

Nog een voorbeeld: de mogelijkheid uren uit het Persoonsgebonden Budget (PB-uren) – verlofuren dus – te sparen staat niet meer expliciet in de nieuwe CAO, maar dat betekent niet dat het niet meer mag.

Werkdrukvermindering

Voor werkdrukvermindering komt er in totaal 300 miljoen euro vrij per jaar. De helft hiervan is individueel. Inzet van de (G)MR zal zijn de bestaande afspraken voor besteding van het Persoonsgebonden Budget (PB) voor 2022-2023 te respecteren.

Voor de komende jaren zal de (G)MR zich ervoor inzetten de mogelijkheden in te passen in goed werkgeverschap, zodat CVO een aantrekkelijke werkgever kan zijn. Ook al speelt de (G)PMR* in het individuele deel een beperkte rol, toch wil deze raad voor het personeel de belangen naar voren brengen die passen bij goed werkgeverschap en werkdrukverlichting. Aangezien we voor 2022-2023 al in een rijdende trein zitten, is er (voor dit schooljaar) ook een mogelijkheid de 40 extra PB-uren te laten uitkeren of op te nemen ter compensatie van salarisverlies bij BAPO naast de 50 uur die daar al voor is.

Voor het collectieve deel van het te besteden bedrag voor werkdrukvermindering bestaat er een stappenplan. Allereerst zal de werkgever met de PMR moeten vaststellen in welke werknemersgremia binnen de school het gesprek over de besteding van de middelen wordt gevoerd. Vervolgens komt de vaststelling aan bod hoe de middelen over OP en OOP worden verdeeld. Inzet zal zijn dat dit alles ten goede komt aan het personeel en niets naar overhead gaat.

Voor de verdeling van de collectieve gelden is een meerderheidssteun van het personeel essentieel. Deze afspraken maakt het bevoegd gezag in samenwerking met de MR op de vestigingen kenbaar aan het personeel in een collectief startmoment. Alle bestedingsplannen die door organisatorische eenheden (bijvoorbeeld vestigingen) worden gemaakt, vormen het concept-collectief werkdrukplan.

Het bevoegd gezag zal dit werkdrukplan weer in samenwerking met de MR presenteren aan het personeel. Na instemming van de PMR volgt er dan een ‘Go!’. Met de PMR worden vervolgens afspraken gemaakt over wanneer en op welke wijze de evaluatie van het werkdrukplan plaatsvindt.

De werkgever heeft de verplichting zich actief in te spannen om de werknemers inzicht te geven in de besteding van de middelen. In het jaarverslag van CVO volgt de verantwoording van deze gelden en de evaluatie. Er vindt jaarlijks een evaluatie en desgewenst een bijstelling van het werkdrukplan plaats. De gelden zijn structureel.

16 uur extra voor individuele professionalisering

Tot slot wil ik eenieder erop wijzen dat er 16 uur extra voor professionalisering van individuele leraren in de nieuwe CAO is opgenomen. In de normjaartaak heb je hierdoor bij een volledige aanstelling 83 uur door de werkgever in te vullen en 83 + 16 = 99 uur individueel te besteden. Als de werkgever de 83 door hem in te vullen uur niet invult, heb je hier toch recht op.

Het is dus nogal wat, al met al!

Wim van der Welle
Docent scheikunde bij Portus Groene Hart en voorzitter van de GMR van CVO

De teksten van de nieuwe CAO zijn hier te vinden:
vo-raad.nl/nieuws/teksten-cao-vo-2022-2023-beschikbaar

* PMR = de personeelsgeleding van de GMR, die verder bestaat uit een oudergeleding.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies