Minstens eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder schoolbestuur en haar scholen. In dat onderzoek kijkt de Inspectie van het Onderwijs naar wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet. De verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities vormen voor de Inspectie van het Onderwijs het uitgangspunt. Daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur en wordt de kwaliteitszorg en het financieel beheer onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Door dit laatste te doen, wordt geverifieerd of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.

Beoordeling voldoende en goed
Uit het onderzoek komt naar voren dat CVO haar kwaliteitszorg en financieel beheer voldoende op orde heeft. Voor de onderdelen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur krijgt CVO een voldoende waardering, voor het onderdeel verantwoording en dialoog zelfs de waardering goed. “Wij trekken deze conclusie, omdat we een bestuur aantroffen dat stuurt, ontwikkelt en zicht heeft op de ontwikkelingen van de scholen. Daarbij zagen we op alle niveaus in de CVO-organisatie deskundigheid, professionaliteit, openheid en de wil om te leren en samen te werken. Dit kwaliteitsbewustzijn uit zich in voldoende onderwijskwaliteit en financiële stabiliteit van de scholen”, zo is te lezen in het rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

Het feit dat CVO een goede beoordeling krijgt voor het onderdeel verantwoording en dialoog stemt de Raad van Bestuur tot grote tevredenheid. “Als christelijk schoolbestuur, geworteld in heel diverse omgevingen, wil CVO de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen in de regio verbeteren. De waardering van de Inspectie van het Onderwijs op dit punt, toont aan dat CVO hier écht de maatschappelijke opdracht oppakt en zich verder inspant dan als gewoon verondersteld mag worden”, aldus de Raad van Bestuur.

Verificatieonderzoek
Door een verificatieonderzoek op vijf CVO-scholen uit te voeren, waarbij telkens is gesproken met schoolleiders en docenten, is getoetst of het bestuur goed zicht heeft op de kwaliteit en de ontwikkelingen op de scholen. Ook daar mag CVO op positieve woorden van de Inspectie van het Onderwijs rekenen: “De schoolleiders en docenten die wij spraken kennen het bestuur en de ambities en het bestuur kent de scholen. Scholen die recent bij CVO zijn aangesloten ervaren de ondersteuning van het bestuur en de ondersteunende diensten als een warm bad.” Ook blijkt uit het verificatieonderzoek dat de vijf pijlers, waar CVO zich in haar visie op focust, op de scholen steeds meer geconcretiseerd worden in de school- en jaarplannen en inspiratie en doelen vormen voor de toekomst.

Reactie Raad van Bestuur van CVO
De Raad van Bestuur van CVO is zeer verheugd over de positieve beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs. Ton Bestebreur: ‘We zijn blij met de erkenning van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van de CVO-scholen op orde is en het zicht en de sturing van het bestuur hierop goed is. Een mooie erkenning voor als het werk dat er op de scholen wordt verzet.’ In het rapport zijn ook enkele aandachtspunten opgenomen. Hiermee gaat CVO aan de slag.

Het hele rapport van de Inspectie van het Onderwijs is binnenkort online beschikbaar op www.onderwijsinspectie.nl.