Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Bovenschools programma NPO GO! van start

Home Nieuws Februari 2022 Bovenschools programma NPO GO! van start

Vorig jaar kondigde de overheid het Nationaal Programma Onderwijs aan om corona-achterstanden bij leerlingen te verkleinen.

CVO heeft plannen daarvoor ingediend namens alle CVO-scholen. De subsidie is inmiddels toegekend; een deel daarvan wordt bovenschools ingezet.

Programmamanager Liselotte Bout heeft onder andere tot taak het bovenschoolse NPO-programma in goede banen te leiden. Ze geeft hieronder de stand van zaken weer.

‘Binnen CVO bewandelen we twee sporen. Het eerste spoor is dat van de CVO-scholen. Die hebben scans gedaan en op basis daarvan schoolprogramma’s gemaakt. Bij het onderling uitwisselen over deze programma’s spelen onze kennismakelaars een belangrijke rol. De uitvoering is na de zomer van 2021 gestart en loopt door met alle uitdagingen die er nog steeds zijn.

Het tweede spoor is dat van CVO als hele organisatie. Voor vraagstukken die om een gezamenlijke aanpak vragen is namelijk het bovenschoolse programma NPO GO! opgezet. Hiermee willen we de toekomst van het onderwijs binnen CVO duurzaam een boost geven. Over dit programma vertellen we in dit bericht wat meer.

Samen werken aan strategische doelen
Met NPO GO! werken we aan vernieuwing en gezamenlijkheid, met een duurzaam karakter. Door kennis te verbinden en slim in te zetten, kunnen we vernieuwend onderwijs realiseren dat voor leerlingen een fijne plek om te leren biedt en het voor medewerkers aantrekkelijk maakt om bij ons te werken. Nu én in de toekomst. Hierbij zoeken we nadrukkelijk ook samenwerking met externe partners, zodat we met en van elkaar kunnen leren. Door de mensen en middelen die we hebben doelmatig in te zetten, hebben alle scholengroepen profijt van dit programma. De doelen die we op programmaniveau najagen:

 • een impuls geven aan de filosofie van de lerende organisatie en het lerende netwerk;
 • optimaal en slimmer benutten van de kennis en kwaliteiten die aanwezig zijn;
 • katalysator zijn voor gemeenschappelijke vernieuwingen met een blijvend karakter.

Vier projectlijnen
Het programma is vormgegeven langs vier projectlijnen.

17-Schema-strategische-doelen-NPO.jpg#asset:2248


Lijn 1: Onderwijs & Onderzoek
We willen gezamenlijk een visie ontwikkelen op het onderwijs met betrekking tot de thema's kansengelijkheid, samenwerking binnen de onderwijsketen en het toepassen van maatwerk. Daarbij willen we visiegerichte samenwerking voor deze thema’s stimuleren, waaronder het in beeld brengen en (helpen) benutten van kansen binnen de 'Rotterdamse' context.

Lijn 2: Leren & Ontwikkelen
In aansluiting op onze wens om als organisatie steeds meer lerend te zijn, willen we toewerken naar een academie, de CVO Academie. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs door:

 • aan te sluiten bij de wensen en behoefte van de medewerkers op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • een fysieke plek te bieden voor ontmoeting en stimuleren van het netwerk;
 • schooloverstijgend kennis te delen en het gezamenlijk ontwikkelen en aanpakken van thema’s;
 • samen te werken met universiteiten en hogescholen.

Lijn 3: ICT & Digitalisering
Dit project focust op drie thema’s:

 • visievorming en infrastructuur
 • deskundigheidsbevordering en innovatie
 • ICT en digitalisering.

Lijn 4: Werven & Boeien
In dit project bekijken we welke activiteiten overkoepelend kunnen worden ingezet om enerzijds personeel te werven en anderzijds onze mensen te behouden. Want voor goed, passend onderwijs zijn onze mensen van grote waarde.

Aanvragen innovatieprojecten
Naast de activiteiten binnen deze projectlijnen ontwikkelen we een budget, waarmee vernieuwende schooloverstijgende aanvragen gestimuleerd, gefaciliteerd en uitgevoerd kunnen worden.

Vooruitblik
Het jaar 2021 stond in het teken van het opzetten en organiseren van NPO GO! en het verkennen van de overkoepelende thema’s en vraagstukken. De komende periode staat in het teken van gezamenlijke CVO-brede activiteiten opzetten en uitvoeren, innovatieve ideeën ophalen en projecten uitvoeren op scholen.

Een eigen gezicht
Voor het bovenschoolse programma is een pakkende en positieve naam ontwikkeld. Een naam die staat voor verbinding, beweging en vernieuwing: NPO GO!. De afkorting GO! staat voor Gezamenlijk Opbouwen, en ook voor Groei & Ontwikkeling.

Er is een logo ontwikkeld, waarin een pijl is verwerkt die projectmatig werken en van elkaar leren (evalueren) symboliseert. De combinatie van GO! met de naam van elke programmalijn zet aan tot actie, wat benadrukt wordt door het uitroepteken. Het beeldmerk is in lijn met de huisstijl en kleuren van CVO.’

De reactie van CVO-bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer op NPO GO!:
‘Mooi om de energie van “samen iets willen bereiken” te zien en te voelen!’

 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies